KVALITET & MILJÖ

Vår ambition är att ligga steget före omgivningen och myndigheternas krav på verksamheten. Vi ser kvalitet som en process under ständig utveckling eftersom behov och krav aldrig är konstanta:

Att uppfylla kunders krav och behov är den övergripande målsättningen för oss på AGES Hörle AB Samtliga anställda på AGES Hörle AB måste ha den rätta attityden för att kunna vidareutvecklas och uppfylla de ställda kraven. Med den rätta attityden så öppnar man upp sinnet och kan på så sätt förstå vad kunden har för behov och krav. När man sedan kan applicera denna förståelse i det vardagliga arbetet så kommer engagemanget och förbättringar. En verksamhet med engagerad personal borgar för god kvalitet och bidrar med utvecklingen både för AGES Hörle AB och dess kunder.

REACH

Försäkran om Överensstämmelse.
AGES Hörle AB är en tillverkare av metallkomponenter. Vi anses därför vara en ”nedströmsanvändare” när det gäller REACH dokumentet. AGES Hörle AB är således inte skyldig att registrera sig hos Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Produkter som saluförs av AGES Hörle AB är ”artiklar” i enlighet med definitionerna i REACH (paragraf 3 Definitioner). Dessutom och under normala och rimligen förutsebara förhållanden skall levererade artiklar inte avge några farliga ämnen. Därav är AGES Hörle AB varken ansvarig för registrering eller för att ta fram säkerhetsdatablad.

För att försäkra våra kunder kontinuerlig leverans av tillförlitliga och säkra produkter ser vi till att våra leverantörer uppfyller alla krav på både kemiska ämnen och beredda material.

RoHS

Vi förklarar härmed att våra produkter är förenliga med EU Europaparlamentets och rådets RoHS direktiv 2011/65 / från 08/06/2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i metallkomponenter

Detta gäller framförallt följande ämnen:
• Bly (Pb)
• Kadmium (Cd)
• Sexvärt krom (Cr)
• polybromerade bifenyler (PBB)
• polybromerade difenyletrar (PentaBDE, OktaBDE; dekaBDE)
• Kvicksilver (Hg)

AGES Hörle AB deklarerar härmed att alla våra produkter är tillverkade i enlighet med RoHS.

CONFLICT MINERALS

The mining of certain raw materials in the Democratic Republic of Congo (DRC) and the adjoining countries partly contributes to significant human rights violations and to the financing of violent conflicts in this region.

Therefore, Section 1502 of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act has been passed by the US Congress in 2010 and should contribute to ending these violent conflicts in the Democratic Republic Congo and adjoining countries.

Under this law, companies which are subject to the SEC’s supervision (Securities and Exchange Commission) must disclose the extent to which products they produce contain minerals such as tin, tantalum, tungsten and gold.

AGES Hörle AB is not subject to the SEC’s supervision and thus has no legal obligation to provide information about the use of conflict-free minerals.

However, our company is well aware of its social responsibility with regard to the environment, safety, health and human rights.

Our activities are based on the established frameworks of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and other industry initiatives:

In support of this policy, AGES Hörle AB will

  • Not acquire any materials that contain minerals that are not conflict-free and whose sale supports the armed conflict in the DR Congo.
    Implement adequate processes to comprehend whether our products contain the minerals mentioned above and is committed to both the traceability of the related goods and the transparency of the supply chain.
  • Expect their suppliers (and their suppliers) to exercise due diligence with respect to the source and procurement of tantalum, tin, tungsten and gold, which are contained in components and products sold to AGES Hörle AB, and on request can prove the conflict-free origin of these minerals.

 

Kontaktperson

 

Petter Cronstrand

Tel: 0370-333701

E-post: Petter.Cronstrand@ages.se

AGES HÖRLE AB

AGES HÖRLE AB