VÅR UPPFÖRANDEKOD

Vår uppförandekod  ska följas av samtliga medarbetare i koncernen, oavsett arbetsplats eller arbetsuppgift.
Upp­förandekoden gäller även styrelse­medlemmar samt personer som är engagerade i AGES Hörle AB´s verksamhet via kontrakt eller avtal. Uppförandekoden förväntar vi oss att även våra leverantörer följer och har som etisk kompass.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER – GRUNDEN

 • Vi behandlar alla människor rättvist, värdigt och med respekt.
 • Vi särbehandlar inte någon baserat på t.ex. kön, religion, ålder, handi­kapp, sexuell läggning och nationalitet.
 • Vi trakasserar, hotar eller diskriminerar inte.
 • Vi accepterar inte barnarbete, illegalt arbete eller tvångsarbete.

ARBETSFÖRHÅLLANDEN – SÄKERT OCH HÄLSOSAMT

 • Vi har en nollvision kring ­arbetsolyckor och kompromissar inte kring hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
 • Vi arbetar förebyggande för att minska risken för olyckor och arbets­skador.
 • Vi erbjuder medarbetarna möjligheter att utveckla yrkesmässiga ­kunskaper och färdigheter.

VI FÖLJER GOD AFFÄRSETIK

 • Vi erbjuder aldrig gåvor, förmåner eller betalningar som kan påverka objektiviteten i mottagarens beslut eller som bryter mot lagstiftning.
 • Vi tar inte emot gåvor, förmåner som kan påverka objektiviteten i våra beslut eller som bryter mot lagstiftning.
 • Vi undviker situationer där lojaliteten mot företaget kan komma i konflikt med personliga intressen.
 • Vi följer konkurrenslagstiftningen och verkar för rättvis konkurrens.

Kontaktperson

 

Anders Magnusson

Tel: 0370-333701

E-post: Anders.Magnusson@ages.se

AGES HÖRLE AB

AGES HÖRLE AB